Ogólna klauzula informacyjna

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)  (RODO)  mając na uwadze Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (DODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska w Stargardzie z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Pierwszej Brygady 35.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora lub adres poczty elektronicznej: iod@iodpw.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 6 ust 1 pkt
 4. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Możemy przetwarzać m.in. do celów rekrutacji.
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Administratora;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Działania związane z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej w szczególności w sytuacjach popełnienia czynu zabronionego.
 7. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób zaginionych.
 8. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej np. ochrony środowiska, pomoc bezdomnym.
 9. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej.
 10. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa,
  a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została zebrana lub wycofaniu zgody.
 12. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
 13. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 14. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 15. do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO,

Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa.

 1. Przetwarzanie danych w zależności od celu określonego w ustępie 3 jest:
 2. dobrowolna – konsekwencją nie podania danych jest np. brak możliwości udziału w rekrutacji, szkoleniu
 3. niezbędne do realizacji umowy – konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy

c-e. wynika za przepisów prawa – konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych.

 1. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Jednocześnie informujemy że zgodnie z Art 10 RODO oraz Ustawą o ochronie danych przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z czynami zabronionymi oraz czynnościami związanymi z tymi sprawami przetwarzane do czasu wejścia ustawy wprowadzającej DODO zgodnie z dotychczasowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna

(przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości)

Art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Komendant Straży Miejskiej w Stargardzie z siedzibą w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35.

Możecie Państwo się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby: ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard
 • e-mail: straz@um.stargard.pl
 • telefonicznie tel. +48 91 577 50 90.

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, którym jest Patrycja Wolska, możecie Państwo się z nią kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@iodpw.pl.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z art. 10 ust.1 oraz art. 10 a ustawy z dnia 29 sierpni 1997 r. o strażach gminnych, a są nimi zadania w zakresie ochrony porządku publicznego oraz wynikające innych ustaw i aktów prawa miejscowego.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora posiadają Państwo prawo do:
  -wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  -żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników strony internetowej Straży Miejskiej w Stargardzie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Straż Miejska w Stargardzie chroni prywatność Użytkowników strony internetowej www.strazmiejska.stargard.pl i przestrzega stosowne przepisy prawa w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając z wyżej wymienionej strony internetowej Użytkownik akceptuje przedstawione poniżej zasady. Jeśli się z nimi nie zgadza, nie powinien odwiedzać strony www.strazmiejska.stargard.pl, ani też udostępniać za jej pośrednictwem swoich danych osobowych.

Gromadzone są dane, które zostały dostarczone przez Użytkowników dobrowolnie i na których przetwarzanie wyrazili zgodę, jak również dane zbierane automatycznie np. adres IP.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych jest Straż Miejska w Stargardzie z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35 (kod pocztowy
73-110), tel. 91 577 50 90, e-mail: straz@um.stargard.pl.

Inspektorem ochrony danych jest , e-mail: iod@iodpw.pl.

Cel zbierania danych osobowych

 • informowanie opinii publicznej o działalności Straży Miejskiej w Stargardzie za pośrednictwem strony internetowej www.strazmiejska.stargard.pl,
 • przyjęcie i rozpatrzenie spraw, z którymi petenci zwracają się do Straży Miejskiej w Stargardzie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.strazmiejska.stargard.pl,
 • wykonanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz innych przepisów z zakresu przestrzegania ładu i porządku publicznego, do egzekwowania których uprawnione są straże gminne/miejskie,
 • analizy statystyczne,
 • wykrywanie niepożądanego oprogramowania i ewentualnych nadużyć, których mogliby się dopuszczać Użytkownicy strony www.strazmiejska.stargard.pl.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do tego z mocy prawa. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom, które współpracują z Administratorem, na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. usługi IT).

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać ich do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowego obowiązku z zachowaniem zasady ograniczenia przechowywania.

Dane osobowe wymagane w formularzu zgłoszeniowym są przechowywane w okresie realizacji zgłoszenia. Potem zostają usunięte.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Osobom, których dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymienione wyżej prawa nie dotyczą spraw realizowanych przez właściwe organy w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

Podstawy prawne przetwarzania danych

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO),
 • udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.strazmiejska.stargard.pl (art. 6 ust. 1a RODO),
 • udostępnienie opinii publicznej informacji o działalności Straży Miejskiej w Stargardzie – niezbędność danych do świadczenia usługi.

Informacje o Użytkownikach są zbierane z następujących źródeł

Podczas odwiedzin strony internetowej www.strazmiejska.stargard.pl w komputerze Użytkownika może zostać umieszczona informacja w postaci pliku cookie, pozwalająca na identyfikację komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie tej funkcji może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji strony www.strazmiejska.stargard.pl.

Administrator strony internetowej www.strazmiejska.stargard.pl gromadzi numery IP komputerów. Dane te są wykorzystywane do analiz statystycznych oraz eliminowania ewentualnych nadużyć, których mogliby się dopuszczać Użytkownicy.

Dane podawane w formularzu zgłoszeniowym są gromadzone w celu zrealizowania przekazanego przez Użytkownika zgłoszenia, a następnie zostają usunięte. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych.

Udostępnione przez Użytkowników dane osobowe nie podlegają profilowaniu.