Ustawa o samorządzie gminnym z 1990r. spowodowała decentralizację zadań i kompetencji na rzecz samorządu. Jednym z zadań gminy jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Celem realizacji powyższego zadania tworzono Straże Miejskie i Gminne.

W Stargardzie Szczecińskim taka jednostka została powołana Uchwałą Rady Miejskiej z dn. 10 marca 1992r., a swoją działalność rozpoczęła 1 kwietnia 1992r. w składzie 13 osobowym, zajmując trzy pomieszczenia w Urzędzie Miejskim. 1 sierpnia 1993r. utworzono Komendę SM z siedzibą przy ul. Warszawskiej 9a przy jednoczesnym zwiększeniu stanu etatów do 25, a w 1995r. Komendę SM przeniesiono na ul. Warszawską 16, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Funkcjonowanie Straży Gminnych i Miejskich było niezmiernie trudne w owych czasach, akty prawne były nieprecyzyjne, a działalność oparta była jedynie o przepisy o Policji z 1990r. Dlatego też należy podkreślić ważną i wielką rolę, jaką spełniali dwaj poprzedni Komendanci: p. Andrzej Silicki i p. Mieczysław Wawrzyszko. To oni spowodowali, że w tak trudnych warunkach rozwinęła swoją działalność i ukorzeniła się na stałe w strukturach samorządu jednostka SM.

Dopiero ustawa o strażach gminnych z 29 sierpnia 1997r. precyzyjnie określiła zakres praw i obowiązków Straży, a wydane Rozporządzenia stanowiły jasne akty wykonawcze.