Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Uchwała NR XXVI/268/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasta Stargard Szczeciński

Przedmiotowe podstawy prawne szczegółowo opisują zadania właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku. Wypełniając te zadania szczególną uwagę należy zwracać na:

  1. zapewnienie ładu i porządku poprzez usuwanie zalegających śmieci, gruzu, wraczejących pojazdów, opadłych liści, przerośniętej roślinność, itd.,
  2. zgłaszanie faktu przepełniania się pojemników na odpady segregowane (PET, szkło, odzież, papier),
  3. wystawianie odpadów wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem ich wywozu, przedterminowe wystawianie powyższych odpadów zmniejsza estetykę miejsca,
  4. wyrzucanie gruzu w specjalne worki nieodpłatnie przekazywane i wywożone przez MPGK Sp. z o.o.,
  5. sprzątanie chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości z zanieczyszczeń, błota, śniegu, lodu,
  6. wyposażenie nieruchomości w czytelny, oświetlony numer porządkowy.

Brak odpowiedniego oznakowania stanowi poważne utrudnienie dla reagowania służb ratunkowych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe) i jest to wykroczenie z art. 64 KW zagrożone karą grzywny.