Podstawy prawne wskazujące odpowiedzialność za odśnieżanie chodników:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(art. 5.1)

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Uchwała NR XXVI/268/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasta Stargard Szczeciński (par. 4.1-4)

Na nieruchomości w całości lub części służącej do użytku publicznego należy uprzątać błoto, śnieg, lód  z częstotliwością zapewniającą stałe utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku. Obowiązek ten należy wykonywać niezwłocznie po ustaniu opadów. Do usuwania śliskości dopuszcza się stosowanie piasku. Błoto, śnieg i lód pochodzące z oczyszczania chodników należy gromadzić
w pryzmy obok jezdni lub na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.

[line3 margin_top=” margin_bottom=” margin_left=” margin_right=”]

Przez właściciela nieruchomości zgodnie z ww. podstawami prawnymi rozumie się: także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

[line3 margin_top=” margin_bottom=” margin_left=” margin_right=”]

Na osoby niewywiązujące się z obowiązku odśnieżania chodnika strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł,  lub sporządzić wniosek o ukaranie do Sądu.

Osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania na drodze powództwa cywilnego.